Pomoc / FAQ
wersja aplikacji: 0.2

Regulamin portalu


Regulamin Portalu Wymiany Barterowej Barterkey.eu Wyrażenia zawarte w regulaminie Portalu Wymiany Barterowej Barterkey.eu oznaczają: 1. Członek Platformy Barterowej Barterkey.eu Przedsiębiorca który dokonał rejestracji oraz wniósł opłatę członkowską. 2. Platforma Barterowa Barterkey.eu Portal Wymiany Barterowej Barterkey.eu prowadzony przez administratora, za pośrednictwem którego Członkowie Platformy przeprowadzają transakcje polegające na wymianie towarów i usług, a także w ramach którego świadczone są inne usługi. 3. Konto Prowadzone dla Uczestnika Platformy Barterowej przez administratora konto w którym gromadzone są dane Uczestnika Platformy oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy Barterowej. 4. Rejestracja Procedura zakładania Konta. 5. Regulamin Niniejszy regulamin. 1. Uczestnictwo w Platformie Barterowej Barterkey.eu 1.1. Uczestnikami Platformy Wymiany Towarów i Usług Barterkey.eu (zwanej dalej Platformą) są przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, a które wykonują we własnym imieniu działalność gospodarczą, będący członkami Platformy. 1.2. W celu uczestnictwa w Platformie należy dokonać rejestracji, za pośrednictwem strony internetowej www.barterkey.eu. Rejestracja odbywa się poprzez wybór typu konta, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 złotych(z VAT) (pięćdziesiąt złotych) na wskazany rachunek bankowy. 1.3. Rejestracji przedsiębiorcy dokonuje osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków wynikających z rejestracji. W celu dokonania rejestracji osoba ta wypełnia formularz rejestracyjny podając wymagane dane: unikatową nazwę, pod którą podmiot zamierza występować na Platformie (login), hasło, adres e-mail oraz akceptując niniejszy regulamin i politykę prywatności. 1.4. Przedsiębiorca, po wyrażeniu dodatkowej zgody, będzie otrzymywać do chwili jej odwołania informacje o najnowszych ofertach pojawiających się na Platformie (newsletter). 1.5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz akceptacji regulaminu i polityki prywatności, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz wskazany numer rachunku bankowego na który należy dokonać opłaty rejestracyjnej. 1.6. W terminie 3 dni od momentu zaksięgowania przez administratora Platformy opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 złotych z VAT(pięćdziesiąt złotych) zostanie utworzone konto przypisane do nazwy (loginu). Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do konta po wpisaniu w miejscu logowania loginu i hasła otrzymanego wraz z wiadomością email informującą o zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej. 1.7. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i jest pobierana jeden raz w ciągu trwania aktywności konta. 1.8. Po zalogowaniu się przedsiębiorca zobowiązany jest do uzupełniania danych swojego konta. Dane które należy uzupełnić to: branża przedsiębiorcy, nazwa firmy przedsiębiorcy, krótki opis działalności, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo, NIP, telefon, fax, e-mail, adres strony internetowej. W momencie wypełnienia ww. danych na adres wskazany w koncie przesyłana jest w dwóch egzemplarzach deklaracja członkowska której jeden egzemplarz przedsiębiorca zobowiązany jest odesłać na adres wskazany w pkt 7.2. 1.9. Z momentem dokonania rejestracji na Platformie oraz uzupełnienia danych swojego konta, przedsiębiorca zobowiązany jest do aktywowania konta w terminie 1 miesiąca od momentu uzyskania dostępu do konta. Konto zostaje aktywowane przez administratora Platformy w ciągu 48 godzin po pozytywnej weryfikacji uprzednio wprowadzonych przez przedsiębiorcę danych na podstawie deklaracji członkowskiej, a także zaksięgowaniu opłaty rocznej(lub jej raty) za prowadzenie konta (abonament). 1.10. Wysokość abonamentu uzależniona jest od rodzaju konta. 1.11. Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę za prowadzenie konta przedsiębiorca otrzyma od administratora w treści wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez przedsiębiorcę podczas rejestracji. 1.12. Administrator Platformy ma możliwość zablokowania lub usunięcia konta przedsiębiorcy w przypadku podania nieprawdziwych danych lub nienadesłania deklaracji członkowskiej o której mowa w pkt 1.8. Jednocześnie wraz z zablokowaniem konta lub jego usunięciem, przedsiębiorca ulega odpowiednio zawieszeniu lub wykreśleniu z listy członkowskiej Platformy. 1.13. W przypadku późniejszej zmiany danych wymaganych przedsiębiorcy, przedsiębiorca zobowiązany jest je zaktualizować. Niedozwolone jest usuwanie przez przedsiębiorcę danych w profilu oraz podawanie danych nieprawdziwych bądź niepełnych oraz danych wprowadzających w błąd. Po dokonaniu aktywacji konta przedsiębiorca nie ma możliwości zmiany nazwy konta (loginu). Do momentu aktywowania konta przedsiębiorca nie ma możliwości przeprowadza za pośrednictwem Platformy transakcji barterowych oraz korzystania z innych usług świadczonych przez Platformę. 1.14. Z momentem aktywowania konta, pomiędzy Platformą a przedsiębiorcą dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Platformę na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie wewnętrznym dostępnym po aktywacji konta. 1.15. Przedsiębiorca może posiadać wyłącznie jedno konto oraz nie może udostępniać konta innym przedsiębiorcom oprócz udostępniania konta osobom upoważnionym. Konto założone przez przedsiębiorcę jest niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, na skutek którego przedsiębiorca przenosi na rzecz innego przedsiębiorcy konto. 2. Cechy świadczonych usług 2.1. Platforma Barterowa Barterkey.eu uczestniczy przy zawieraniu pomiędzy członkami Platformy transakcji polegających na wymianie towarów i usług, a także świadczy usługi w postaci : - poszukiwania i pozyskiwania na zlecenie przedsiębiorcy partnerów handlowych na warunkach określonych w regulaminie wewnętrznym Platformy, - pomocy dedykowanego Managera po podpisaniu indywidualnej umowy z opiekunem, - prowadzenia konta barterowego, - udostępniania raportów o transakcjach na rachunku barterowym, - udzielenia telefonicznej informacji na temat salda i transakcji na rachunku barterowym, - konsultacji i doradztwa w zakresie realizacji transakcji barterowych, - publikacji ofert w wiadomości e-mail (newsletter), - wysyłania wiadomości e-mail do klientów systemu barterowego: a) programów lojalnościowych. 2.2. Poprzez Platformę Barterową Barterkey.eu jej członkowie mogą przeprowadzić transakcję: a. bezgotówkową wymiany barterowej towaru za towar bez dodatkowej dopłaty, na rzecz innego członka Platformy będącego uczestnikiem transakcji, b. towaru za towar wraz z dopłatą (na rzecz innego członka Platformy będącego uczestnikiem transakcji) określonej kwoty pieniężnej lub złotówek barterowych Libra w przypadku różnicy wartości oferowanych towarów przez którąkolwiek stronę przeprowadzającą transakcję, c. bezgotówkową wymiany barterowej towaru za usługę, bez dodatkowej dopłaty na rzecz innego członka Platformy, będącego uczestnikiem transakcji, d. towaru za usługę, wraz z dopłatą (na rzecz innego członka Platformy będącego uczestnikiem transakcji)określonej kwoty pieniężnej lub złotówek barterowych Libra, w przypadku różnicy wartości oferowanych towarów lub usług przez którąkolwiek stronę przeprowadzającą transakcję, e. bezgotówkową wymiany barterowej usługi za usługę bez dodatkowej dopłaty, na rzecz innego członka Platformy będącego uczestnikiem transakcji, f. usługi za usługę wraz z dopłatą (na rzecz innego członka Platformy będącego uczestnikiem transakcji) określonej kwoty pieniężnej lub określonej ilości złotówek barterowych Libra w przypadku różnicy wartości oferowanych usług przez którąkolwiek stronę przeprowadzającą transakcję, g. kupna towaru lub usługi za zgromadzone na koncie barterowym złotówki barterowe Libra lub określoną kwotę pieniężną. 2.3. Sposób oraz warunki uczestniczenia w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami określa regulamin wewnętrzny Platformy dostępny po zalogowaniu. 2.4. Oferowane przez członków Platformy usługi oraz towary są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich użytkowników Platformy Barterowej. 3. Opłata członkowska oraz opłaty za usługi 3.1. Usługi świadczone przez Platformę Barterową Barterkey.eu są odpłatne. 3.2. Każdy użytkownik będący przedsiębiorcą przystępujący do Platformy Barterowej zobowiązany jest w trakcie rejestracji do wniesienia jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł + VAT (pięćdziesiąt złotych). Przedmiotowa opłata stanowi jednorazową opłatę za uczestnictwo w Platformie Barterowej. W przypadku rezygnacji z udziału w Platformie, usunięcia lub blokady konta przez administratora z powodu wskazanego w pkt 1.12 opłata członkowska nie podlega zwrotowi. 3.3. W trakcie rejestracji przedsiębiorca dokonuje wyboru rodzaju konta. Opłata roczna, zwana także abonamentową, za prowadzenie konta przez Platformę Barterową Barterkey.eu wynosi w zależności od rodzaju konta: a) konto standard- 200 złotych (dwieście złotych) b) konto premium- 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt złotych) 3.4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia pierwszej opłaty za prowadzenie konta w trakcie procesu aktywacji konta zgodnie z pkt 1.9. Kolejnej opłaty za prowadzenie konta, przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem wygaśnięcia ważności konta. Momentem dokonania opłaty abonamentowej jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym wskazanym przez administratora Platformy. 3.5. W ramach konta midi członek Platformy Barterowej ma możliwość zamówienia w ciągu roku abonamentowego dwóch prezentacji swojej firmy. Prezentacje zostaną przygotowane po dostarczeniu materiałów lub po uzgodnieniu ich treści telefonicznie lub w drodze pisemnej z administratorem lub Managerem. Przykładowe prezentacje każdy uczestnik może pobrać w zakładce ,,KLUCZ WIEDZY” w publikacjach i opracowaniach. 3.6. W ramach konta maxi uczestnik transakcji ma możliwość zamówienia w ciągu roku abonamentowego czterech prezentacji swojej firmy. Prezentacje zostaną przygotowane po dostarczeniu materiałów lub po uzgodnieniu ich treści telefonicznie lub w drodze pisemnej z administratorem lub Managerem. Przykładowe prezentacje każdy uczestnik może pobrać w zakładce ,,KLUCZ WIEDZY” w publikacjach i opracowaniach. 3.7. Platforma Barterowa Barterkey.eu niepobiera prowizji od wartości transakcji barterowej(wyjątek stanowią transakcje wykonywane poprzez opiekuna po uprzednim podpisaniu umowy o opiekę nad kontem i ustaleniu indywidualnej wartości prowizji). 3.8. Wszelkie opłaty oraz prowizje za usługi świadczone przez Platformę Barterową uiszczane są przez członka Platformy Barterowej na rachunek bankowy, wskazywany w wiadomości e-mail lub w fakturze. Faktura wysyłana jest na adres wskazany w danych konta użytkownika. 4. Obowiązki członka Platformy Barterowej 4.1. Członkowie Platformy Barterowej Barterkey.eu zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów handlowych w toku podejmowanych działań w ramach Platformy Barterowej. 4.2. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów dostępnych na Platformy Barterowej bez zgody administratora Platformy. Ponadto zabronione jest działanie naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także naruszające interesy portalu Barterkey.eu oraz jego członków. 5. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie umowy 5.1. Regulamin Platformy Barterowej Barterkey.eu może być zmieniany. Zmiany wchodzą w życie z dniem wskazanym przez administratora Platformy Barterowej Barterkey.eu w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia udostępnienia nowego regulaminu na stronie internetowej. Niezależnie od powyższego każdy członek Platformy Barterowej zostaje powiadomiony o zmianach regulaminu przy logowaniu się do Platformy. W przypadku braku zgody na zmianę regulaminu lub zmianę regulaminu wewnętrznego (regulamin przeprowadzania transakcji), członek Platformy Barterowej ma prawo rozwiązać umowę w drodze pisemnej ze skutkiem natychmiastowym. 5.2. Transakcje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie zmienionego regulaminu lub regulaminu wewnętrznego są prowadzone na zasadach opisanych w ww. regulaminach obowiązujących na dzień rozpoczęcia transakcji. 5.3. Członek Platformy Barterowej może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Platformą Barterową Barterkey.eu poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia obejmującego wolę rozwiązania umowy, przesłanego na adres email administratora lub przesłanego drogą pocztową na adres wskazany w pkt 7.1. Rozwiązania umowy staje się skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia obejmującego wolę rozwiązania umowy. 5.4. Umowa może zostać rozwiązana przez Platformę Barterową Barterkey.eu z ważnych przyczyn za wypowiedzeniem z 7dniowym terminem wypowiedzenia. 5.5. W przypadku rozwiązania umowy łączącej przedsiębiorcę z Platformą Barterową Barterkey.eu ustaje członkostwo w Platformie Barterowej Barterkey.eu. 6. Reklamacje 6.1. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 7.1. lub, za pomocą wiadomości e-mail albo formularza kontaktowego. Nie będą traktowane jako reklamacje zgłoszenia telefoniczne. 6.2. Przy składaniu reklamacji, członek Platformy Barterowej powinien podać swój numer członkowski, login oraz dokładnie opisać zgłaszane zastrzeżenia. 6.3. Platforma Barterowa Barterkey.eu rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. W przypadku zwrócenia się do zgłaszającego uczestnika o udzielenie dodatkowych informacji w celu rozpatrzenia reklamacji termin 14 dniowy ulega przedłużeniu. 6.4. Pracownicy Platformy udzielają odpowiedzi na reklamacje wyłącznie w formie pisemnej wysyłanej na adres e-mail wskazany przez przedsiębiorcę przy rejestracji konta. 7. Właściwość Sądu w przypadku rozstrzygania sporów 7.1. Miejscem wykonania umowy polegającej na świadczeniu usług przez Platformę Barterową Barterkey.eu jest miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa Klucz do… Beata Szczepańska-Bernaś ul. Pagórkowa 34, Piotrowice, 32-641 Przeciszów 7.2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa Klucz do… Beata Szczepańska-Bernaś ul. Pagórkowa 34, Piotrowice, 32-641 Przeciszów.